Services

บริการของเรา

1. รับจดทะเบียนธุรกิจ

!!!PROMOTION!!! ช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัย COVID-19
จดตั้งธุรกิจใหม่ อยู่จังหวัดไหน เราช่วยท่านได้

บจก. ราคาเดียว 9,999 บาท (ปกติ 15,000 บาท)
หจก. ราคาเดียว 4,999 บาท (ปกติ 10,000 บาท)

แถมฟรี อีก 5 รายการ

 1. ฟรี! ตรายาง หมึกในตัว 1 อัน
 2. ฟรี! รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
 3. ฟรี! ทำบัญชี 1 เดือนแรก พร้อมให้คำปรึกษา
 4. ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ทางออนไลน์
 5. ฟรี! ขอPassword E-Filing สำหรับการยื่นงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

* ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ไม่บวกเพิ่ม ไม่มีข้อผูกมัด
เรื่องการทำบัญชีต่อ หรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯ เสร็จสิ้น *

งานบริการจดทะเบียนอื่น

เริ่มต้นที่ ราคา 2,000 บาท

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า
 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
  เช่น เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง, แก้ไขกรรมการ-อำนาจกรรมการ, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์,
  เพิ่มทุน, ลดทุน
 3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) แบบยื่นกระดาษที่กรมสรรพากร
 5. ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง ที่สำนักงานประกันสังคม
 6. จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จชำระบัญชี
 7. ขอหนังสือรับรองและคัดเอกสารต่างๆ

2. รับทำบัญชี และภาษีแบบครบวงจร

HOT!!! รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ ราคา 2,000 บาท ต่อเดือน
ฟรี!! ขึ้นทะเบียน ภอ.01 เพื่อยื่นแบบภาษีทุกชนิด
ทาง Internet (ปกติราคา 2,000 บาท)

* โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี
รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

งานบัญชี ( รับทำบัญชีรายเดือน และรายปี )

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องการจัดทำเอกสารบัญชี การควบคุมภายใน
  และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
 4. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมEXPRESS และจัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน
 5. ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 6. นำส่งงบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านระบบE-Filing

งานด้านภาษีอากร

 1. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษี เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกรมสรรพากร
 2. เสนอแนะเทคนิคให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
 3. จัดทำภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย (...1, ...3, ...53) พร้อมยื่นแบบรายเดือน
 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย พร้อมยื่นแบบภ..30 รายเดือน
 5. จัดทำแบบประกันสังคม พร้อมนำส่ง (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
 6. สรุปและแบบยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (...51) และภาษีนิติบุคคลประจำปี (...50)
 7. เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

!!!PROMOTION!!! ปิดงบเปล่า ราคาเดียว 10,000 บาท

3. รับตรวจสอบบัญชี และจัดทำงบการเงิน

เริ่มต้น 5,000 บาท ** ค่าบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนในการตรวจสอบบัญชี**

 • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ให้คำปรึกษาและรายงานถึงข้อบกพร่องของระบบภายใน ที่ตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน
Scroll to Top