อยากเปลี่ยนสำนักงานบัญชี ต้องรู้สิ่งนี้!!!

การจะเปลี่ยนสำนักงานบัญชี  ผู้ประกอบการหลายๆท่าน อาจเป็นกังวลในเรื่องความต่อเนื่องของการทำบัญชี หรือเอกสารต่างๆ  วันนี้เราจึงได้ทำ Check  List รายการเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ที่จะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 1. ขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีคืนทั้งหมดได้แก่

 • บิลซื้อ  บิลขาย และใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 • แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จรับเงิน (ภ.ง.ด.1, 3, 53 ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 50, 51)
 • แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จรับเงิน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ (รับจากลูกค้า)
 • สำเนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักผู้อื่น (ทำ ภงด. 1,3,53)
 • Bank Statement ของทุกธนาคาร
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ข้อมูลการบันทึกบัญชี

 • งบทดลอง (TB)
 • สมุดรายวันแยกประเภท (GL)
 • ทะเบียนทรัพย์สิน
 • ทะเบียนลูกหนี้  และเจ้าหนี้
 • รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน

3. รหัสผ่านต่างๆสำหรับทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

 • รหัสผ่านยื่นงบการเงิน  DBD E-Filing
 • รหัสผ่านยื่นภาษีของกรมสรรพกร
 • รหัสผ่านประกันสังคม (ถ้ามี)

การเปลี่ยนสำนักงานบัญชีต้องให้เวลาสำนักงานบัญชีเก่าในการปิดบัญชีและเคลียร์เอกสารเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชีใหม่ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ
1 – 2 เดือนและกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้อย่างน้อย 5 ปีด้วยนะคะ

Scroll to Top